ภาพโครงการ
B ทรอปิคอล โมเดิรน์ (3,7,8)
C ทรอปิคอล โมเดิรน์ (7,8)
D ทรอปิคอล โมเดิรน์ (7,8)